Akustiskt inomhusklimat har blivit en viktig faktor i dagens byggnader

Idag måste akustiska förhållanden planeras med hänsyn till användningsområden för lokaler och byggnader. En bra rumakustisk miljö bör vara ett självklart krav i alla lokaler.

Kontakt oss

Bra akustik har infunnit sig när användarna i ett visst rum inte känner obehag eller stress under normala användningsförhållanden

För att uppnå god akustik måste en analys göras av rummets materialval, byggnadens design, inredning och användning. Denna analys kan utföras av en professionell akustiker eller en yrkesman  som har nödvändig kunskap inom området.

Tyvärr händer det ofta först efter att rummet / byggnaden har tagits i bruk att man upplever de akustiska förhållandena är dåliga.

Akustiska begrepp

 

Vad är buller?

Buller är ett uttryck för oönskat eller skadligt ljud som har en negativ inverkan på levnads-, undervisnings- eller arbetsförhållandena i ett visst rum.

Efterklangstid

Efterklangstiden är ett mått på hur lång tid det tar för ljudet i ett rum att dämpas med 60 dB. Svensk standard ställer krav på efterklangstid för många olika rumstyper. Den praktiska efterklangstiden i ett rum bestäms utifrån standardiserade mätmetoder. När rummet är färdigt, möblerat och tagit i bruk utförs mätningen av den faktiska efterklangstiden. Denna mätning speglar hur effektivt rummet fungerar i praktiken.

Ett rums teoretiska efterklangstid kan beräknas utifrån data om rummets materialval, geometri (volym och golvyta), absorptionsförmågan för de olika yt-typerna och inredning. Det finns mycket avancerade och exakta beräkningsprogram för komplexa projekt, men en enkel beräkning för vanliga rum kan vi göra för er och föreslå lämpliga åtgärder.

Ljudstyrka

Ljud är energiutsläpp i form av tryckvågor som rör sig genom luften och som översätts av det mänskliga örat till vad vi uppfattar som ”ljud”. Örat kan uppfatta även mycket små variationer vid låga ljudtrycksnivåer.

Vid höga ljudtrycksnivåer känner örat först förändringarna vid större variationer. Ljudtrycket mäts enligt den logaritmiskt konstruerade ”decibelskalan”.

Frekvens

Frekvensen uttrycks i Hertz (Hz) och är ett mått på hur ofta en svängning (ljudvåg) sker inom en sekund. En frekvens på t.ex. 125 Hz betyder att svängningen (ljudvåg) upprepar sig 125 gånger för varje sekund. Tonart är ett ”annat namn” på frekvens som kanske är lite mer lättförståligt.

Föreskrifterna beskriver krav på frekvenser baserat på en logaritmisk skala i frekvensbanden 125, 250, 500, 1000, 2000 och 4000 Hz. Det mänskliga örat kan uppfatta frekvenser mellan 20 Hz och 20 000 Hz, men den övre gränsen minskar gradvis med åldern.

Ljuddabsorption

När en ljudvåg träffar en yta absorberas en del av ljudenergin i materialet. Kort sagt, alla material har en absorptionskoefficient och är därför mer eller mindre ljudabsorberande.

Absorptionskoefficienten är mellan 0 och 1, där 0 betyder ”ingen absorption” och 1 betyder ”full absorption” av energin.

Vissa material fungerar bäst som ljudabsorbenter vid låga frekvenser, medan andra fungerar bäst vid mellanliggande eller höga frekvenser. Det kan ofta vara fördelaktigt att använda akustiskt reglerande material som har en jämn absorption i frekvensområdet 125-4000 Hz.

Reflektion

Förutom att absorbera ljud reflekterar de flesta material också ljud i viss utsträckning. En mycket jämn och hård yta reflekterar ljudvågen i en spegelvinkel, dvs. ljudvågen fortsätter med samma utgångsvinkel som ingångsvinkeln mätt i förhållande till ytans plan. Å andra sidan kommer ett material med en mer ojämn yta att sprida ljudet (akustisk diffusion), och detta är ett viktigt element för akustisk funktion i särskilt större rum.

Zilento hyr ut bullerdämpande produkter

Vi erbjuder ett brett utbud av ljuddämpande lösningar som passar olika projekt, branscher och arbetsmiljöer. Vi har ett urval av produkter som kan användas för att minska oönskat ljud. Detta är t.ex. bullermattor för byggarbetsplatser, bullerdraperier för byggnadsställningar, bullerskärmar på hjul, bullerdraperier, visuella bullermätare m.m.